Courses for children age 2 years onwards.
Experienced staff of various nationalities trained in Montessori method and fluent in English language.
Carefully framed syllabus with English program following British curriculum.
Latest teaching techniques along with Montessori method.
An efficient feedback system for parents on daily basis.
Joint Forums for Parents and Teachers on a monthly basis.
ICT Lab for basic computer skills.
Library.

เกี่ยวกับโรงเรียนไทนีทอทส์
1.คอร์สการเรียนสำหรับเด็กที่มีอายุ 2 ปีเป็นต้นไป
2.สอนโดยคุณครูผู้มีประสบการณ์ในด้านการสอนวิธี Montessori จากหลากหลายเชื่อชาติ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ
3.หลักสูตรการเรียนเป็นภาษาอังกฤษตามรูปแบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ
4.เทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ล่าสุด ควบคู่ไปกับการสอนวิธี Montessori
5.มีระบบ Feedback จากคุณครูถึงผู้ปกครองในทุกๆวัน
6.มีการพบปะระหว่างคุณครูและผู้ปกครองทุกๆเดือน
7.ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์